Privacy beleid

De VVDH, Vlaamse Vereniging voor Duitse herdershonden, hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens (en dat uw privacy wordt gerespecteerd). In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.

De VVDH houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacy verklaring.
 • verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Uw persoonsgegevens worden door de VVDH verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden :

1) Gegevens van deelnemers aan evenementen en activiteiten binnen de VVDH.

 • De volgende persoonlijke identiteitsgegevens worden bewaard in een digitaal database en in de vorm van een catalogus: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres & de VVDH-vereniging waarvan men lid is.
 • Deze gegevens worden beheerd door het bestuur en de commissies van de VVDH. De gegevens zijn enkel toegankelijk via een logincode. U kunt deze opvragen door e-mail te sturen naar webmaster@vvdh.be of het secretariaat op de maatschappelijke zeten.
 • De gegevens worden digitaal 1 jaar bewaard, de catalogus wordt 5 jaar op het secretariaat bewaard.
 • De gegevens geven we door indien nodig aan de betreffende sectie binnen de KKUSH, SV of KMSH.
 • Door in te schrijven in een kynologische activiteit, gaat de deelnemer akkoord met het feit dat deze gegevens op de hierboven beschreven manier behandeld en bewaard worden. Evenals met de publicatie in enigerlei vorm van de resultaten behaald op deze activiteit (website, maandblad, sociale media, nieuwsbrief, …)
 • Wij raden alle organisatoren toch aan om , via een “vinkje” of een handtekening, elke deelnemer expliciet te laten verklaren dat hij/zij op de hoogte is van het voorgaande. Indien een deelnemer deze expliciete verklaring niet wil geven, is hij/zij uitgesloten van deelname wegens niet akkoord met de geldende reglementering.

Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar beveiligde servers van derde partijen. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Derden

Wij gebruiken cookies die gegenereerd worden door een javascript file van Google Analytics en die tot doel hebben VVDH vzw te voorzien van statistische gegevens over de website bezoekers en hun surfgedrag. Je kan meer informatie hierover vinden op deze informatieve pagina over privacy.

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden overmaken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is (uitzondering de KKUSH, SV of KMSH indien nodig). Alle personen die namens de VVDH van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan. Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Cookies uitzetten

De meeste browser zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en -services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Vragen en feedback

Als VVDH vzw zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Hoofdbestuur VVDH vzw

voorzitter@vvdh.be

secretaris@vvdh.be

penningmeester@vvdh.be